Prijave sažetaka radova: do 17. siječnja 2020.
Obavijest autorima o prihvaćanju sažetka rada: do 31. siječnja 2020.
Zaprimanje cjelovitih radova: do 30. lipnja 2020.
Obavijest autorima o prihvaćanju cjelovitog rada: do 20. kolovoza 2020.
Objava finalnog programa savjetovanja 11. rujna 2020.
Savjetovanje TZG 2020 18. rujna 2020.
Preuzmi letak – Poziv za prijavu radova

Radove je potrebno poslati na e-mail adresu: submission-tzg2020@ttf.unizg.hr

Za pohranu sažetka rada koristite sljedeći način:

A_PREZIME_IME_abstract.doc

Za pohranu cjelovitog rada koristite sljedeći način:

A_PREZIME_IME_TZG2020.doc

Slovna oznaka na početku označava tematsko područje za koje prijavljujete rad (navedeno pod Poziv i upute autorima).

Prezime i ime u nazivu dokumenta potrebno je navesti samo za prvog autora na radu.

Svi pristigli radovi proći će postupak recenzije i kategorizaciju, pri čemu rad može biti kategoriziran kao izvorni znanstveni rad, pregledni rad ili stručni rad.

Izvorni znanstveni rad – sadrži prvo objavljivanje izvornih istraživanja. On mora biti određen tako da se istraživanje može ponoviti, a da se pritom dobiju rezultati s istom točnošću u granicama pokusne greške, odnosno da se može provjeriti točnost analiza i zaključaka.

Stručni rad – sadrži korisne priloge iz struke i za struku, pri čemu se radi prenošenja informacija opisuju tuđi rezultati ili se opisuje primjena rezultata koji su već negdje primijenjeni. Stručni rad ne sadrži originalne rezultate niti izvorne informacije i spoznaje, a njegovo je težište na primjeni poznatih spoznaja te širenju i praktičnoj primjeni postojećih spoznaja.

Pregledni rad – sadrži cjeloviti prikaz određenog problema o kome postoje već objavljene znanstvene informacije i rezultati znanstvenog istraživanja koji su u radu prikazani, analizirani i sintetizirani na nov način, pri čemu je posebna pozornost posvećena preglednoj i kritičkoj ocjeni postojećih informacija, spoznaja i rezultata istraživanja, uz navođenje cjelovitog pregleda literature o tretiranoj materiji.

Pozitivno ocijenjeni i prihvaćeni sažeci radova biti će objavljeni u Zborniku sažetaka TZG 2020 na engleskom jeziku, koji će biti dostupan online.

Pozitivno ocijenjeni i prihvaćeni cjeloviti radovi biti će objavljeni u Zborniku savjetovanja TZG 2020 na engleskom jeziku, koji će također biti dostupan online.

Autori se pozivaju da pripreme sažetak rada i cjeloviti rad prema predlošcima priloženim u rubrici Poziv i upute autorima.